Line
Purkrabská UP

O projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/11.0256

Název projektu: Centrum pro výuku a výzkum UP - Purkrabská

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Dotčené součásti: Pedagogická fakulta

Účel

Cílem projektu je rekonstrukce objektu při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého, který tvoří dvě budovy na ul. Purkrabská s číslem popisným 2 a 4 a dále nádvoří sloužící pro účely výuky, především z oboru Dramaterapie. V objektu jsou situovány kromě odborných a specializovaných učeben a laboratoří (přírodovědného charakteru - laboratoře biologické, mykologické, botanické či zoologické a dále terapeutické laboratoře speciálně pedagogické) i učebny obecného charakteru sloužící pro běžnou výuku všech pracovišť fakulty i univerzity.

Specifické cíle

Dílčími cíly projektu jsou:

  1. Výuka: modernizace navýší kapacitu výukových prostor o prostory, které v současnosti nelze využívat s ohledem na jejich nevyhovující stav či dispoziční řešení. Moderní vybavení pak umožní v těchto prostorách zkvalitnit realizovanou výuku.
  2. Laboratorní výuka: rekonstrukce objektu zinovuje laboratorní prostory přírodovědně orientované a rovněž prostory pro výuku specializovaných dovedností Ústavu speciálně pedagogických studií.
  3. Výzkumná činnost: rekonstrukce objektu zkvalití a modernizuje prostory pro výzkumnou činnost, jejíž součástí je technologické zázemí pro výuku spojenou s výzkumem zaměřeným na základní i aplikovaný výzkum.
  4. Odstranění architektonických a technických bariér pro výuku i výzkumnou činnost studentů a akademických pracovníků se specifickými potřebami.

Celkem bude zrekonstruováno 3510 m2 ploch vzdělávacích a vědecko-výzkumných pracovišť a dalších prostor objektu, které budou v rámci vzdělávání a výzkumných aktivit spojených se vzděláváním využívat jak studenti jednotlivých stupňů studia, tak i vědeckopedagogičtí pracovníci fakulty a univerzity. Kapacita místností se rekonstrukcí navýší zejména o plochy pro výuku spojenou s výzkumem. Rovněž vzniknou nové prostory pro zázemí studentů a jejich samostudium. Budova bude také lépe přístupná pro osoby zdravotně znevýhodněné.

Na Univerzitě Palackého a její Pedagogické fakultě jsou studia členěna do všech tří základních stupňů – bakalářské, magisterské a doktorské, která jsou akreditována po celou dobu realizace projektu.  Infrastruktura bude využívána studenty všech studijních programů realizovaných na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pro zvýšení efektivity a účelnosti práce, studia i výzkumu je modernizováno technologické zázemí jak v podobě nyní běžné AV didaktické techniky, tak zejména v oblasti laboratorní práce biologie, a to na standardní úroveň z pohledu současných trendů - metod a stylů výuky. Dovybavení laboratoří s sebou přinese kvalitativně lepší nástroje.

Příjemce se zavazuje, že po dobu realizace projektu a v době udržitelnosti bude mít vždy nejméně jedna z výše uvedených dotčených součástí alespoň jeden akreditovaný doktorský program.

Podpora projektu